Polityka prywatności

§ 1
[informacje ogólne]

 1. Serwis internetowy annapoplawska.pl (dalej: „Serwis”) jest prowadzony przez Anna Popławska z siedzibą w Warszawie przy Elsnera 34/10, 02-680 Warszawa, REGON: 146738563, NIP: 5242818155 (dalej: „Administrator”).
 2. W ramach działalności Serwisu mogą być zbierane, przetwarzane i wykorzystywane dane użytkowników Serwisu, w tym dane osobowe.
 3. Dane użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez użytkowników (np. przy zamawianiu Produktów oraz w celu uzyskania nieodpłatnego dostępu do Produktu w zamian za zapis do newslettera), stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych oraz stosowania narzędzi takich jak Google Analitycs.
 4. Zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Serwisu oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów administrowania Serwisem oraz tworzenia statystyk i analiz.
 5. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, otrzymują znaczenia wskazane w regulaminie Serwisu dostępnego pod adresami: www.annapoplawska.pl; online.annapoplawska.pl .

§ 2
[dane osobowe]

 1. Administratorem danych osobowych jest przez Anna Popławska z siedzibą w Warszawie przy Elsnera 34/10, 02-680 Warszawa, REGON: 146738563, NIP: 5242818155
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z Regulaminem.
 3. W ramach działalności Serwisu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników podane przez nich w Formularzu Rejestracji oraz Formularzu Zamówienia. W formularzach tych Klienci mogą podać następujące dane: imię i nazwisko, NIP, adres e-mail, adres, telefon, nauczany język, stanowisko i typ szkoły.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu:
  • zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • nieodpłatnego przesłania Produktu jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymanie Produktu w zamian za zapis do newslettera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług – przesyłania newslettera, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • statystyki i analizy zachowań Użytkowników w Serwisie (co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. W celu realizacji Umowy, Administrator może udostępnić jego dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, NIP oraz telefon, nauczany język określonemu podmiotowi realizującemu usługi informatyczne.
 6. Administrator może udostępnić dane osobowe także podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi księgowe i marketingowe.
 7. Administrator może korzystać z dostawców usług informatycznych, którzy mają swoją siedzibę w USA, a więc poza Unią Europejską. W związku z tym dane Użytkownika mogą zostać tam przekazane. Administrator korzysta z podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, zawartych między Administratorem a tym podmiotem.
 8. Administrator może przechowywać dane osobowe przez następujące okresy:
  • w przypadku danych przetwarzanych w celach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 – przez okres wykonywania umów oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora w związku z wykonywaną umową;
  • w przypadku przesłania nieodpłatnego Produktu Administrator przetwarza dane do momentu zrealizowania usługi;
  • w przypadku przesyłania newslettera, Administrator przetwarza do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika lub do momentu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej;
  • w przypadku prowadzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników na stronach internetowych Administrator przetwarza przez okres 3 lat od dnia ich zebrania.
 9. Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do przeniesienia danych osobowych;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, Użytkownik, którego dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania niemożliwe będzie zawarcie umowy lub otrzymywanie newslettera oraz nieodpłatnego Produktu.
 12. Administrator zapewnia ochronę̨ danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę̨ przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza on dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę̨ nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 3
[pliki cookies i narzędzia wykorzystywane na stronach internetowych]

 1. W ramach działalności Serwisu są używane niewielkie pliki zwane Cookies. Pliki te są zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Przez używanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące.
 2. Pliki cookies mogą być:
  • plikami sesyjnymi, co oznacza, że są używane do momentu opuszczenia strony Serwisu przez Użytkownika, lub do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki internetowej;
  • plikami stałymi, co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Pliki cookies mogą być używane w następujących celach:
  • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie Serwisu;
  • zbierania informacji o sposobie korzystania przez Użytkowników ze Serwisu;
  • zapamiętania wybranych przez Użytkowników ustawień strony internetowej;
  • zapamiętania adresu e-mail i hasła za pomocą, których Użytkownik loguje się do Serwisu.
 4. Używanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
 5. W ramach działalności Serwisu mogą być stosowane również pliki cookies podmiotów zewnętrznych pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Administratorem.
 6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych Użytkowników. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkowników.
 7. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji złożenie Zamówienia może okazać się jednak niemożliwe.
 8. Zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W przypadku zatem gdyby Użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.
 9. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:
 10. Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel, które jest narzędziem analitycznym pomagającym mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Użytkowników w witrynie, co w konsekwencji umożliwia prowadzenie skuteczniejszych kampanii reklamowych.
 11. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, które służy do analizy statystyk stron internetowych.