Regulamin

§ 1
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod annapoplawska.pl
 2. Serwis jest prowadzony przez Anna Popławska z siedzibą w Warszawie przy Cybernetyki 7h/26, 02-677 Warszawa, REGON: 146738563, NIP: 5242818155 Wskazane poniżej terminy użyte w Regulaminie mają następujące znacznie:
Cenacena brutto wykupu dostępu do Produktu podana w Serwisie
Formularz Rejestracjifunkcjonalność pozwalająca na wypełnienie przez Użytkownika pól (podanie odpowiednich danych) w celu założenia Konta na Platformie
Formularz Zamówieniafunkcjonalność pozwalająca na dokonanie rezerwacji udziału w Warsztatach Stacjonarnych oraz złożenie Zamówienia poprzez wskazanie Produktu, a także podanie odpowiednich danych i wybór sposobu płatności (w przypadku odpłatnego Zamówienia)
KlientUżytkownik, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
Kontofunkcjonalność, umożliwiająca Użytkownikowi, po zalogowaniu się w za pomocą indywidualnego loginu i hasła, dostęp do zasobów w Platformie
KonsumentKlientbędący osobą fizyczną, zawierający Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
Kurs Onlinekurs edukacyjny składający się z dostępu do filmów oraz dodatkowych materiałów w wersji cyfrowej, bądź retransmisja Szkolenia
Materiały Edukacyjnedodatkowe materiały edukacyjne dostępne w ramach Platformy, na zasadach opisanych w Regulaminie
Newsletterinformacje cyklicznie przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę, dotyczące Produktów oraz promocji i nowości w Serwisie
Platformaplatforma internetowa dostępna pod adresem https://online.annapoplawska.pl/
Produkttreść cyfrowa oferowana przez Sprzedawcę, do której można wykupić dostęp bądź uzyskać dostęp nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności Kursy Online, Szkolenia oraz Webinaria
Sprzedawcapodmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu
Serwisstrona internetowa dostępna pod adresem annapoplawska.pl
Szkoleniepłatne szkolenia oraz konferencje online przeprowadzane na żywo
Umowaumowa, której przedmiotem jest uzyskanie dostępu do Produktów, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Formularza Zamówienia
Użytkownikkażdy podmiot korzystający z Serwisu
Warsztaty Stacjonarnezajęcia szkoleniowe przeprowadzane wyłącznie w formie stacjonarnej
Webinariumbezpłatne szkolenie online przeprowadzane na żywo
Zamówienieprowadzące do zawarcia Umowy oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Produktów, do których Klient chce uzyskać dostęp oraz dane Klienta

§ 2
[Usługi świadczone drogą elektroniczną i postanowienia ogólne]

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatnie następujące usługi drogą elektroniczną:
  • umożliwienie założenia Konta oraz umożliwienie dostępu do tego Konta („Usługa Konta”);
  • przesyłanie Newslettera („Usługa Newslettera”);
  • udostępnienie Formularza Zamówienia w celu podania danych, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy („Usługa Dotycząca Umów”);
  • rezerwacji udziału w Warsztatach Stacjonarnych;
  • udostępnianie niektórych Produktów.
 2. Uzyskanie dostępu do części Produktów jest odpłatne zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie.
 3. Uzyskanie dostępu do Materiałów Edukacyjnych wymaga złożenia odpłatnego Zamówienia, z zastrzeżeniem §10 ust. 3.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu i wszystkich jego funkcjonalności niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych w postaci: posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, posiadanie konta poczty elektronicznej, a także zainstalowania na urządzeniu najnowszej wersji przeglądarki internetowej Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera albo Safari. W używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej powinna być włączona obsługa plików cookies.

§ 3
[Usługa Konta]

 1. Konto zostaje automatycznie założone w przypadku złożenia Zamówienia (oraz zapisu do Newslettera w zamian za nieodpłatny dostęp do wybranego Produktu), gdy do wykorzystanego przy Zamówieniu adresu e-mail (bądź adresu wskazanego w przypadku zapisu do Newslettera w ramach nieodpłatnego dostępu do wybranego Produktu) nieprzypisane jest dotychczas żadne Konto.
 2. Sprzedawca przewiduje również czasowe umożliwienie założenie Konta, które następuje poprzez:
  • wypełnienie Formularza Rejestracji dostępnego w Serwisie przez podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail;
  • zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu; oświadczenie o akceptacji Regulaminu składa się drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji pod Formularzem Rejestracji;
  • kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”.
 3. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie założenia Konta w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Użytkownika, gdzie wskazane będzie również nadane tymczasowe hasło, którego Użytkownik będzie używał do logowania się na Konto.
 4. Hasło może zostać w każdej chwili zmienione przez Użytkownika.
 5. Po założeniu Konta Użytkownik uzyskuje do niego dostęp. Dostęp do Konta jest możliwy po zalogowaniu się przez Użytkownika na Platformie.
 6. Logowanie na Konto następuje przez wypełnienie odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie i podanie wymaganych w nim danych tj. adresu e-mail i hasła Użytkownika oraz kliknięcie przycisku „Zaloguj się”.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania Konta oraz danych do logowania na Konto osobom trzecim.
 8. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres anna@annapoplawska.pl telefonicznie pod numer: +48 661 063 720 lub pisemnie na adres: Anna Popławska, ul. Cybernetyki 7h/26, 02-677 Warszawa. Po przesłaniu oświadczenia Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Użytkownika.
 9. W przypadku, gdy Użytkownik nie zaloguje się na Konto w ciągu trzech miesięcy od dnia założenia Konta, Sprzedawca ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika. Uprawnienie to nie przysługuje Sprzedawcy w czasie, gdy Użytkownik uprawniony jest do dostępu do Materiałów Edukacyjnych, w okresie, o którym mowa w §10 ust. 1.

§ 4
[Usługa Newslettera]

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa. Do wyrażenia ww. zgody nie jest wymagane założenie Konta.
 2. Newsletter wysyłany jest, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres e-mail, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Newsletter może zawierać informację handlową.
 3. Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma jednak możliwość zrezygnowania z niej w każdej chwili, bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tej usługi może nastąpić przez przesłanie Sprzedawcy odpowiedniej informacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres anna@annapoplawska.pl telefonicznie pod numer: +48 661 063 720 lub pisemnie na adres: Anna Popławska, Cybernetyki 7h/26, 02-677 Warszawa. Użytkownik otrzymuje również opcję rezygnacji z Usługi Newslettera poprzez kliknięcie linku znajdującego się w wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera.

§ 5
[Umowa]

 1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Serwisie, Klient ma możliwość zawierania Umów dotyczących Produktów. Specyfikacja dostępnych Produktów, ich opisy są dostępne w Serwisie.
 2. Zawarcie Umowy wymaga wykonania kolejno czynności, o których mowa poniżej.
 3. Klient wyraża chęć uzyskania dostępu do Produktu poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz się” lub „Rejestruję się” (w przypadku Szkoleń i Webinariów) lub „Kup teraz (w przypadku pozostałych Produktów).
 4. Po kliknięciu jednego z ww. przycisków Klient przechodzi do Formularza Zamówienia.
 5. Po przejściu do Formularza Zamówienia Klient powinien:
  • wypełnić jego aktywne pola przez podanie takich danych jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres e-mail, telefon (nazwa firmy, NIP obowiązkowo podawane są wyłącznie w przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę) oraz nauczany język, stanowisko i typ szkoły (w przypadku części Produktów);
  • wybrać sposób płatności spośród dostępnych opcji (w przypadku odpłatnych Produktów);
  • zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu przez zaznaczenie odpowiedniej opcji;
  • w przypadku Kursów Online lub Szkoleń, Klient może zostać poproszony o zaakceptowanie postanowień regulaminu oraz polityki prywatności podmiotów trzecich, a także zaakceptowanie regulaminu danego wydarzenia.
 6. Po wykonaniu czynności, o których mowa wyżej, Klient może kliknąć przycisk “Kupuję i Płacę”, „Kup teraz” lub „Rejestruj”, co jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. W przypadku Webinariów oraz Szkoleń, Klient klika przycisk „Zapisz się”.
 7. Sprzedawca, niezwłocznie po złożeniu Zamówienia przez Klienta, potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji. Potwierdzenie to zawiera w szczególności oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy, a także treść niniejszego Regulaminu wraz z dalszymi instrukcjami dotyczącymi dostępu do Produktu.
 8. Fakt zawarcia Umowy jest utrwalany i zabezpieczany w systemie informatycznym Serwisu.
 9. Usługa Dotycząca Umów jest jednorazowa i ulega zakończeniu z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia (kliknięcia przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Zapisz się”) albo opuszczenia przez niego strony z Formularzem Zamówienia bez złożenia Zamówienia. Przed złożeniem Zamówienia (kliknięciem przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Zapisz się”), Klient ma prawo do zrezygnowania ze złożenia Zamówienia w dowolnym momencie.

§ 6
[Usługa nieodpłatnego dostępu do Produktu]

 1. Sprzedawca umożliwia uzyskanie nieodpłatnego dostępu do wybranego przez Sprzedawcę Produktu w zamian za zapis do Newslettera poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa.
 2. Po wyrażeniu zgody na otrzymanie Newslettera, Użytkownikowi świadczona jest Usługa Newslettera na zasadach wskazanych w §4 oraz otrzymuje on dostęp do Produktu na zasadach wskazanych w §9.
 3. Produkt oferowany w ramach zapisu do Newslettera dostępny jest również jako Produkt w ramach odpłatnego Zamówienia w Serwisie.

§ 7
[Cena]

 1. Cena uzyskania dostępu do Produktu jest widoczna w Serwisie przy danym Produkcie.
 2. Cena podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
 3. Cena może zostać obniżana poprzez skorzystanie z kodów rabatowych udostępnianych przez Sprzedawcę po mailowym kontakcie Użytkownika w ramach Zamówień dokonywanych przez grupy.
 4. Uzyskanie dostępu do Webinariów jest bezpłatne.

§ 8
[Sposób i terminy płatności]

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie zapłaty za zamówiony Produkt za pomocą przelewu na numer konta wskazany na fakturze proforma lub potwierdzeniu rejestracji generujących się automatycznie po dokonaniu rejestracji lub bankowości internetowej za pośrednictwem usługi Dotpay – przelewem elektronicznym, kartą płatniczą, przekazem pocztowym, bądź poprzez inny sposób udostępniony w ramach usługi Dotpay.
 2. Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 7 dni od dnia zawarcia odpłatnej Umowy. W przypadku braku zapłaty w terminie 7 dni, Sprzedawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym (i anulowania Zamówienia).
 3. Obsługa płatności jest realizowana przez Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków. Płatność jest realizowana w sposób wskazany przez Klienta. Szczegóły i regulamin płatności za pośrednictwem usługi Dotpay dostępne są na stronie internetowej https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/regulaminy. W przypadku wyboru przez Klienta tego sposobu płatności, Klient zostanie przekierowany poza Serwis w celu dokonania płatności.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysyłania przypomnień drogą mailową w przypadku braku niezwłocznego opłacenia Zamówienia (w tym po 48 oraz 168 godzinach od złożenia Zamówienia).

§ 9
[Otrzymanie dostępu do Produktu]

 1. Po opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje dostęp do wybranego Produktu na Platformie.
 2. W przypadku Webinarium – Klient po zrealizowaniu Zamówienia otrzymuje potwierdzenie otrzymania dostępu w formie wiadomości na podany adres e-mail wraz z linkiem do pokoju z Webinarium na platformie zewnętrznej. Klient otrzyma e-mail przypominający o Webinarium nie później niż na 30 minut przed rozpoczęciem Webinarium. Po odbyciu Webinarium Klient otrzyma drogą mailową certyfikat zaświadczający uczestnictwo w Webinarium wraz z dostępem do nagrania Webinarium.
 3. W przypadku Szkoleń – Klient po opłaceniu Zamówienia, na 3 dni przed Szkoleniem, otrzyma w formie wiadomości na podany adres e-mail z instrukcją logowania do transmisji na żywo. Klient otrzymuje do nich dostęp również na Platformie przez okres 10 miesięcy od daty udostępnienia nagrania, chyba że oferta mówi inaczej.
 4. Najpóźniej na 14 dni przez Szkoleniem, Klient ma możliwość przekazania swojego dostępu innej, wskazanej przez niego osobie. W celu przekazania dostępu należy skontaktować się ze Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres anna@annapoplawska.pl. Warunkiem przekazania dostępu jest posiadanie Konta przez osobę otrzymującą dostęp.
 5. W przypadku Kursów Online, Klient otrzymuje do nich dostęp na Platformie przez okres 10 miesięcy od daty opłacenia Zamówienia lub od daty premiery Kursu.
 6. Materiały cyfrowe wchodzące w skład Zamówienia, takie jak np. e-booki udostępnione zostaną Klientowi po opłaceniu Zamówienia w wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres. Materiały cyfrowe uważa się za dostarczone Klientowi w momencie wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania linku z dostępem do szkolenia  oraz wszelkich  danych do logowania na szkolenie osobom trzecim.
 8. Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Produktów, i stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Produkty podlegają ochronie na zasadach wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 10
[Platforma]

 1. Złożenie i opłacenie odpłatnego Zamówienia wiążą się z otrzymaniem 10-miesięcznego dostępu do Materiałów Edukacyjnych znajdujących się na Platformie. Samo założenie Konta bez dokonania odpłatnego Zamówienia nie jest wystarczające, aby uzyskać dostęp do Materiałów Edukacyjnych.
 2. Każde kolejne odpłatne Zamówienie powoduje przedłużenie dostępu, o którym mowa w ust. 1 o kolejne 10 miesięcy.
 3. Sprzedawca przewiduje możliwość organizacji dodatkowych akcji promocyjnych, w ramach, których możliwe będzie uzyskanie dostępu do Materiałów Edukacyjnych bez konieczności złożenia odpłatnego Zamówienia.

§ 11
[Warsztaty Stacjonarne]

 1. Użytkownik otrzymuje możliwość rezerwacji miejsca na Warsztat Stacjonarny poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia na zasadach wskazanych w §5 ust. 5 oraz poprzez potwierdzenie chęci rezerwacji poprzez wybranie opcji „Rejestruj”.
 2. Rezerwacja miejsca na Warsztat Stacjonarny następuje z chwilą wpłaty zaliczki w wybrany przez Użytkownika sposób.
 3. Dokonanie rezerwacji nie oznacza zawarcia Umowy (w rozumieniu niniejszego Regulaminu) między Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 4. Po dokonaniu rezerwacji Sprzedawca skontaktuje się z Użytkownikiem w celu podpisania umowy na udział w Warsztatach Stacjonarnych.
 5. W przypadku gdy Sprzedawca i Użytkownik nie zawrą ww. umowy do chwili rozpoczęcia Warsztatów Stacjonarnych, zaliczka podlega zwrotowi w ciągu 14 dni.

§ 12
[Prawo odstąpienia od Umowy]

 1. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa wyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres anna@annapoplawska.pl telefonicznie pod numer: +48 661063720 lub pisemnie na adres: Anna Popławska, ul. Cybernetyki 7h/26, 02-677 Warszawa. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia uzyskania dostępu do Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż dostawca Produktu. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od udostępnienia ostatniego Produktu.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy, umowę tę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Uprawnienie odstąpienia od Umowy na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie przysługuje również Klientowi niebędącemu Konsumentem zawierającemu Umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 8. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o Prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. W związku z tym, Klient (nawet jeżeli jest Konsumentem) nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku Szkoleń oraz Webinariów odbywających się w wyznaczonym terminie, a także w przypadku Kursów dostępnych przez wskazany okres.
 9. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o Prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W związku z tym, Klient (nawet jeżeli jest Konsumentem) nie ma możliwości odstąpienia od umowy w przypadku Produktów, co do których, zostanie on poinformowany o ww. utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku Zamówienia Szkoleń, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpieniu od umowy na co najmniej 30 dni przed transmisją Szkolenia.

§ 13
[Reklamacje]

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 2. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej Zamówienia oraz usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w paragrafie 2.
 3. Klient może złożyć reklamację: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres anna@annapoplawska.pl lub pisemnie na adres: Anna Popławska, ul. Cybernetyki 7h/26, 02-677 Warszawa.
 4. Reklamacja może być złożona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 5. W przypadku reklamacji dotyczącej Zamówienia, Sprzedawca zaleca Klientowi wskazanie w reklamacji informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, a w szczególności rodzaju wady i daty jej wystąpienia oraz żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub złożenia oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy, co przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji. Powyższe wskazania są jedynie zaleceniami i nie mają wpływu na skuteczność złożenia reklamacji.
 6. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy do złożonej reklamacji we wskazanym powyżej terminie uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy Klientem nie jest Konsument, z zastrzeżeniem art. 5564 Kodeksu cywilnego.
 8. W przypadku odwołania Szkolenia (nieprzeprowadzenia go we wskazanym terminie), Klientowi przysługuje prawo zwrotu pełnej ceny uzyskania dostępu (tą samą drogą, którą dokonano zapłaty ceny, bądź na rachunek bankowy wskazany przez Klienta). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi dostępu do Szkolenia w innej dacie. W przypadku zgody Klienta na udział w Szkoleniu w innej dacie, Klientowi nie przysługuje zwrot, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 14
[Polubowne rozwiązywanie sporów]

 1. Na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma ODR, utworzona na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców umożliwiający im pozasądowe rozstrzyganie sporów objętych ww. rozporządzeniem.
 2. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą w przedmiocie złożonej przez Konsumenta reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny, lub też skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych (np. http://wiih.org.pl/index.php).

§ 15
[Zmiana Regulaminu]

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu z powodów takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana danych podawanych w formularzach lub zmiana funkcjonalności Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę – który każdorazowo nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia nowego Regulaminu w Serwisie.
 3. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki stron powstałe przed dokonaniem takiej zmiany, w szczególności w przypadku Umów zawartych za pośrednictwem Serwisu, zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 4. Każdy Użytkownik posiadający Konto zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli nie wypowiedział on umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianach. Wypowiedzenie może zostać przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres anna@annapoplawska.pl lub pisemnie na adres: Anna Popławska, ul. Cybernetyki 7h/26 Warszawa. W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie usunie Konto Użytkownika.

§ 16
[Postanowienia końcowe]

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie pod adresem annapoplawska.pl/regulamin – w formacie cyfrowym oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Załącznikami do Regulaminu są: (I) wzór odstąpienia od umowy, (II) wzór reklamacji.